Renditingimused

Rendiperiood

Minimaalne rendiperiood on 24 tundi.

Broneerimine

Väikebusside broneerimine: ettemaks 20% kogumaksumusest. Broneering on kehtiv ainult juhul, kui ettemaks on tähtaegselt tasutud. Ettemaksu ei tagastata, kui Rentnik tühistab tellimuse vähem kui 10 päeva enne rendiperioodi algust.

Tasumine

Renditeenuse eest tasumine toimub hiljemalt Rendilepingu sõlmimise hetkel.
Teenuste eest saab tasuda ettemaksuna pangaülekandega või sularahas. Renditud sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel makstud renditasu ei tagastata.

Nõutavad dokumendid

Rentnik on kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi ja kehtivad juhiload rendilepingu vormistamiseks. Sõidukit võib juhtida isik, kelle andmed on Rendifirma poolt Rendilepingus märgitud Rentnikuna või Volitatud kasutajana. Rentnikul ei ole õigust Sõiduki juhtimist üle anda kolmandale isikule, kui see on eelnevalt Rendifirmagaga kirjalikult kooskõlastamata

Läbisõidupiirang

Väikebussidel kehtib läbisõidupiirang 500km/päev, kuid mitte rohkem kui 7000km/kuu. Limiitide ületamisel rakendub lisatasu 0,1 EUR/km

Omavastutus

Rentniku omavastutus avarii korral on 320 EUR (väljaspool Eesti Vabariiki toimunud avarii korral omavastutus kahekordne) ja varguse korral 15% sõiduki maksumusest.

Tagatisraha

Kokkuleppel.

Kasutuspiirkond

Rendibusse võib kasutada Eestis ja Rendifirma kirjaliku loa alusel ka Euroopas. SRÜ-s, Ukrainas, Moldovas ja Venemaal bussi kasutamine on lubatud ainult eelnevalt Rendifirmaga kokku leppides.

Auto seisukord

Sõiduk antakse Rentnikule üle tangituna, väljast ja seest puhtana ning tehniliselt korras seisus. Kui auto tagastatakse koristamata on Rendifirmal õigus nõuda autopesu eest 15 EUR ja salongipuhastuse eest 15 EUR. Juhul kui sõiduk vajab keemilist puhastust, tuleb rentnikul tasuda keemilise puhastuse eest 130 EUR. Bussi kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning nõuda kõigi vigastuste (sh kriimustuste) kandmist rendilepingusse, vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis sõidukil juba enne olemas olid.

Muu 

  • Rendibussil on õigus keelduda sõiduki rentimisest
  • Rendibuss jätab endale õiguse müügitingimusi ja hindasid muuta

 

SÕIDUKITE RENTIMISE ÜLDTINGIMUSED

Käesoleva Rendilepingu (edaspidi Leping) tingimustes on Rentnik Lepingus märgitud sõiduki (edaspidi Sõiduk) rendilevõtja ja Rendifirma on Sõiduki rendileandja.

1. Sõiduki kasutamise tingimused

1.1 Minimaalne rendiperiood on üks rendipäev (24 tundi).

1.2 Rentimiseks vajalik kaasa võtta juhiload, pass või ID kaart.

1.3 Tagatisraha kokkuleppel.

1.4 Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse Rentnikule üle täis paagiga ja Rentnikul on kohustus tagastada Sõiduk täis paagiga.

1.5 Kui auto antakse üle puhtana tuleb auto tagastada samuti puhtana, vastasel juhul on Rendifirmal õigus nõuda Sõiduki pesu eest 15 EUR ja salongipuhastuse eest 15 EUR. Juhul kui Sõiduk vajab keemilist puhastust, tuleb Rentnikul tasuda keemilise puhastuse eest 130 EUR.

1.6 Rendihinnad sisaldavad liiklus-ja kaskokindlustust omavastutusega kuni 320 EUR (väljaspool EV toimunud liikluskahju korral on omavastutus kahekordne) ja käibemaksu.

1.7 Rendiperioodil saadud parkimis- ja liiklustrahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi.

1.8 Sõidukis on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi, keelu eiramisel trahv 100 EUR

1.9 Rendi eest tasumine toimub enne rendiperioodi algust sularahas või pangaülekandega. Eelneva broneeringu kinnitamiseks maksab klient 20% rendihinnast ette ja ülejäänud summa hiljemalt Rendilepingu sõlmimisel.

1.10 Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit selleks ettenähtud korras vastavalt Sõiduki sihtotstarbele ja suhtuma Sõidukisse heaperemehelikult.

1.11 Rentnikul on keelatud väljuda Sõidukiga Eesti Vabariigist, kui selleks puudub Rendifirma kirjalik nõusolek.

1.12 Rentnik kohustub enne igakordset väljasõitu veenduma Sõiduki korrasolekus, jälgima teel olles selle tehnoseisundit (LE § 68 p 1) ning järgima kõiki kohalduvaid õigusakte, mis reguleerivad Sõiduki kasutamist, sealhulgas liikluseeskirju. Tehnilise rikke esinemisel tuleb edasisõit katkestada vea kõrvaldamiseni.

1.13 Keelatud on Sõiduki kasutamine – ebaseaduslikuks tegevuseks, väljaspool sõiduteed, pukseerimiseks, õppesõiduks, autospordivahendina, võidusõiduks jne.

1.14 Rentnikul on õigus Sõiduki juhtimine üle anda kolmandale isikule üksnes Rendifirma kirjalikul nõusolekul.

1.15 Sõidukist väljumisel kohustub Rentnik mitte jätma Sõidukisse esemeid ja asju, lukustama uksed ning sisse lülitama signalisatsiooni selle olemasolul. Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva, et Sõiduki võtmed ja/või Sõiduki registreerimistunnistus ei satuks kolmandate isikute valdusesse.

1.16 Rentnik kohustub Sõiduki kasutamisel lähtuma läbisõidupiirangust. Väikebussidel kehtib läbisõidupiirang 500km/päev kuid mitte rohkem kui 7000km/kuu. Limiitide ületamisel rakendub lisatasu 0,1 EUR/km

2. Üldsätted

2.1 Käesoleva rendilepingu kohaselt kohustub Rendifirma andma Rentnikule kasutamiseks Rendilepingus toodud tingimustel märgitud Sõiduki – rendilepingu eseme. Rentnik on kohustatud maksma selle eest tasu (renti) Rendifirmale kogu rendiperioodi eest. Renditud Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel makstud renditasu ei tagastata.

2.2 Rendileping jõustub allkirjastamise hetkest ja lõpeb Sõiduki tagastamisega lepingus märgitud tagastamiskohta. Pretensioonide korral, aga kuni pretensioonide lahendamiseni.

2.3 Rendifirma annab Rentnikule Sõiduki üle ning Rentnik võtab Sõiduki vastu vastava märke tegemisega Lepingusse. Lisaks Sõidukile annab Rendifirma Rentnikule üle kohustusliku liikluskindlustuse poliisi ja Sõiduki registreerimistunnistuse.

2.4 Juhul, kui Sõidukil esinevad puudused, mis ei takista Sõiduki kasutamist, teeb Rentnik sellekohase märkuse Lepingusse. Kui Rentnik ei ole teinud Sõiduki tehnilise seisukorra kohta märkust, loetakse, et Sõiduk vastab Lepingu tingimustele ning on igasuguste kahjustusteta.

2.5 Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki samas tehnilises korras kui Rendifirma selle üle andis.

3. Rentniku õigused

3.1 Rentnikul on õigus kasutada sõidukit.

3.2 Kui Rentnik ei nõustu Rendifirma poolt esitatud nõude või selle suurusega, on tal õigus esitada kohtusse hagi 10 päeva jooksul arvates nõude kätte saamisest. Hagi tähtaegset esitamata jätmist tõlgendatakse nõudega nõustumisena täies ulatuses ja Rentniku hilisemaid pretensioone ei arvestata.

4. Rentniku kohustused

4.1 Rentnik on kohustatud Sõiduki üle vaatama enne kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus ning tegema vastavasisulise märke Rendilepingule.

4.2 Rentnik on kohustatud hoolitsema Sõiduki eest heaperemehelikult ja kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg. 1 toodud tingimustel (kandma kulu).

4.3 Rentnik on kohustatud Sõidukit tankima üksnes kvaliteetse mootorikütusega.

4.4 Rentnik on kohustatud tegema kõik, et vältida rendifirmale ja kolmandatele isikutele kahju tekkimist.

4.5 Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi, sõiduki rikete ja vigastuste jms. korral on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama Rendifirmat juhtunust. Kui tegemist on olukorraga, kus Rentnikul tekib seadusest tulenev kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid, on Rentnik kohustatud seda tegema.

4.6 Kui Sõiduki rike ei võimalda Sõidukit edasi kasutada, kooskõlastab Rentnik Rendifirmaga remondikoha, kus rike kõrvaldatakse. Üldjuhul on remondi kohaks vastava automargi esindus Eesti Vabariigis. Rendifirmaga kooskõlastamata Sõiduki rikete- või remondikulusid ei ole Rendifirma kohustatud Rentnikule hüvitama. Kui selgub, et rike on tekkinud Rentniku ebaõigest Sõiduki kasutusest, ei ole Rendifirma kohustatud Rentnikule sellega seoses tekkinud kulusid hüvitama.

4.7 Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ja ettenähtud ajal. Sõidukit ei tohi hüljata.

4.8 Kahju tekkimisel Rndifirmale või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel on Rentnik ja volitatud kasutaja kohustatud hiljemalt 24 tunni möödumisel esitama Rendifirmale kirjaliku seletuse juhtunu kohta. Kui puudub muu võimalus kirjaliku seletuse andmiseks, võib seda esitada Rendifirmale erandkorras ka lepingus toodud e- maili aadressile.

4.9 Kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused tuleb Rentnikul täita kümne (10) päeva jooksul, arvates Rendifirmalt vastavasisulise nõude saamisest. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-,kriminaalasja- ega kindlustusjuhtumi menetlemine.Ühegi kahju hüvitamine ei vabasta Rentnikku renditasu maksmisest nende päevade eest, mil kahju suurust selgitati ja taastati kahju tekkimisele eelnenud olukord.

4.10 Liiklusõnnetusse sattumisel tuleb käituda lähtudes liikluseeskirja nõuetest.

4.11 Liiklusõnnetuse korral tuleb kutsuda sündmuskohale politsei, et fikseerida liiklusõnnetus või tuleb Rentnikul täita nõuetekohaselt blankett “Teade liiklusõnnetusest“. Selle blanketi “Teade liiklusõnnetusest“ või politsei poolt sündmuskohal koostatud dokumentatsiooni  koopia mitte esitamisel Rendifirmale, on Rentnik täies ulatuses vastutav Rendifirmale tekitatud kahjude eest.

4.12 Valduse kaotuse korral tuleb viivitamatult tagastada Rendifirmale Sõiduki registreerimistunnistus ning võtmed. Rentnik kinnitab, et ta on teadlik, et eeltoodud kohustuse täitmata jätmisel ei hüvita Rendifirma kindlustusandja Rendifirmale mistahes kahju, mistõttu on Rentnik kohustatud kandma täies ulatuses kõik Rendifirmale tekkiva kahju, sealhulgas Sõiduki 100% väärtuse.

4.13 Rentnik kohustub hüvitama Rendifirmale kogu Lepingu rikkumisega põhjustatud kahju osas, mida kindlustusandja ei hüvita. Kui Lepingust tulenevalt on teatud asjaolude esinemise risk asetatud Rentnikule, vastutab Rentnik ka juhul, kui ta kahju tekkimises ei olnud süüdi.

4.14 Juhul, kui kindlustusandja hüvitab Rendifirmale kahju, mille eest vastutab käesoleva Lepingu kohaselt Rentnik, väheneb vastavas osas Rentniku hüvitamiskohustus Rendifirma ees.

4.15 Lepingu kehtivuse vältel kannab Rentnik Sõiduki juhusliku hävimise või Sõiduki ja selle seadmete kahjustumise riski ning on kohustatud hüvitama kõik kahjud, mida ei ole kindlustusandja hüvitanud Sõiduki vabatahtliku kindlustuslepingu või muu kindlustuslepingu alusel.

4.16 Rentnik on kohustatud hüvitama Sõidukilt kaotatud, purunenud või vigastatud osade maksumuse, mida ei ole kindlustusandja hüvitanud Sõiduki vabatahtliku kindlustuslepingu või muu kindlustuslepingu alusel.

4.17 Rentnik on kohustatud tasuma purunenud rehvi remondikulud summas 30 eurot ühe purunenud rehvi kohta või juhul kui rehvi ei ole võimalik taastada siis kahe uue rehvi soetamiskulud.

4.18 Juhul, kui Rentnik ei tagasta Sõidukit täis kütusepaagiga on Rendifirmal õigus nõuda tasu iga puuduoleva kütuse liitri eest vastavalt ostetud kütuse hinnale.

5. Rentniku vastutus

5.1 Rentnik vastutab täielikult kõikide Sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.

5.2 Sõiduki kahjustamisel Rentniku enda või kolmandate isikute poolt kannab kahju Rentnik.

5.3 Kui Rentnik või Volitatud kasutaja on oma teoga (tegevuse või tegevusetusega) põhjustanud kahju Rendifirmale või kolmandale isikule tahtlikult, kannab Rentnik kahju täielikult.

5.4 Rentnik kannab täielikult kahju, mis on tekitatud kui Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel,väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all.

5.5 Kui Rentnik annab Sõiduki üle kolmandale isikule, kannab Rentnik täielikult Rendifirmale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju.

5.6 Kui Sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud, on Rentniku omavastutus 15% renditud Sõiduki täisväärtusest pluss kahe kuu renditasu, kui Rentnik tagastab Rendifirmale Sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsioonipuldi. Kui Rentnik antud punktis nimetatud juhul Sõiduki dokumente, siganalisatsioonipulti ja võtmeid Rendifirmale ei tagasta, on Rentnik vastutav Sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Rendifirmale tekitatud kahjud. Kui Sõiduk on väljunud Rentniku valdusest kelmuse teel, on Rentnik vastutav Rendifirma ees Sõiduki täisväärtuse ulatuses pluss kahe kuu renditasu.

5.7 Kui Rendifirmale tagastatud Sõiduk vajab remonti, kannab Rentnik iga remondipäeva eest lepingus kokkulepitud rendipäeva hinnale lisaks ka remondikulud.

5.8 Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik.

5.9 Sõiduki dokumentide või võtmete mittetagastamisel või puuduliku varustusega Sõiduki tagastamisel tasub Rentnik Rendifirmale leppetrahvi 200 EUR iga kaotatud või puuduva dokumendi või eseme kohta.

5.10 Sõiduki tagastamisel paagiga, mis ei ole sellele Sõidukile ettenähtud kütusega täielikult täidetud maksab Rentnik tankimistasu 15 EUR ja puuduva kütuse maksumuse.

5.11 Rentniku poolt Sõiduki hülgamisel tasub Rentnik Rendifirmale leppetrahvi Sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.

5.12 Kui Rentnik osaleb Sõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu Rendifirma kindlustusriski koefitsent suureneb, tasub Rentnik ühekordset leppetrahvi 100 EUR.

5.13 Rentnik vastutab ja on kohustatud tasuma rendiperioodil saadud trahvimaksed liiklus – ja parkimistrahvide ning muude rikkumiste eest. Nende mitte tasumisel on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult lisaks trahvile ning sissenõudekuludele (sh täituritasu) teenustasu summas 50 eurot. Kui Rentnik saab rendiperioodi käigus liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest Rendifirmat rendi lõppedes informeerima.

6. Rendifirma kohustused

6.1 Üle andma Rentnikule töökorras Sõiduki ja dokumendid kokkulepitud ajal ja kohas.

6.2 Üle andma Rentnikule Sõiduki  puhtana ja täis kütusepaagiga.

6.3 Rendifirma kohustab teostama Sõiduki regulaarset tehnilist hooldust

6.4 Rendifirma kohustub täitma lepingut heas usus.

7. Rendifirma õigused

7.1 Rendifirmal on õigus nõuda tagatisraha omavastutuse ulatuses.

7.2 Rendifirmal on õigus kontrollida Sõiduki seisundit ja selle korrashoidu.

7.3 Rendifirma määrab Sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse sõltumata Sõiduki asukohast.

7.4 Rendifirmal on õigus loobuda Sõiduki rentimisest, lõpetada rendileping ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui Rentnik või Volitatud kasutaja äratab kahtlust, rikub rendilepingu tingimusi, ei tule toime Sõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid, kasutab Sõidukit pahatahtlikul eesmärgil, on Rendifirmat eksitanud või ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada renditud Sõiduki või Rendifirma huvid.

7.5 Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ärajäämine või katkemine,töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju Rentniku või Volitatud kasutaja ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele Rendifirma poolt. Need kulud jäävad Rentniku enda kanda ja see on rendirisk.Võimalusel tagab Rendifirma vahetusauto. Kui rike tekib rendiperioodi ajal ja puudub Rentniku tahtlik või ettevaatamatu käitumine rikke tekkimises, võib Rentnik nõuda kuni 10 protsendilist hinnaalandust sõlmitud rendiperioodi eest, kui Rendifirmal puudub võimalus Sõiduki asendamiseks teisega.

7.6 Kahju tekkimise juhtumist Rendifirmale mitteteavitamisel tasub Rentnik kahekordselt rendisumma ja kannab Rendifirmale sellest tekkinud kahjud.

7.7 Rendiaja ületamisel ilma Rendifirma vastava nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda kahekordset renditasu iga rendiaega ületanud päeva eest, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tulenevast majanduslikust kahjust, mis Rendifirmale seoses hilinemisega tekib.

7.8 Kui Rentnik ei tasu Lepingust tulenevat mistahes rahalist kohustust tähtaegselt on Rendifirmal õigus nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,066% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.

7.9 Rendilepingust tulenevad vaidlused, milles Rentnik ja Rendifirma ei jõua kokkuleppele, lahendatakse Tartu Maakohtus vastavalt seadusele. Vaidluse läbivaatamisel kohtus rakendatakse käesoleva lepingu tingimusi.

Lisainfo

Rendibussi on nähtud kõrgel põhjas mägedes, avastamas eksootilist Portugali ja külastamas vaatamisväärtusi nii Pariisis kui Roomas – läbi on sõidetud terve Euroopa, tükike Venemaad ja risti-rästi kogu Skandinaavia.